Privacyverklaring Haptotherapie Ruth Heinen

Als therapeut ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Haptotherapie Ruth Heinen houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Vordering Gegevens bescherming (AVG).

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Facturering
  • De wettelijke verplichte financiële administratie t.b.v. mijn belastingaangifte
  • Communicatie (per mail, telefoon en app) met de cliënt over afspraken en betalingen of om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
  • Dossiervorming; het is noodzakelijk voor het uitvoeren van een en behandelingstraject om een dossier bij te houden.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens wordt gevormd door een behandelovereenkomst en de verplichting om als zorgverlener een dossier bij te houden. Dit is op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende het behandeltraject en voor zeven jaar in de financiële administratie en voor twintig jaar in het cliëntdossier, beide gerekend vanaf de datum van de afronding van het behandeltraject. Het dossier wordt daarna vernietigd.

 

Beroepsgeheim

Als therapeut geldt voor mij op grond van de ethische- en beroepscode en wettelijk geregeld (medisch) beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht.

 

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Persoonsgegevens van personen onder de zestien jaar worden alleen verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) verzorger(s), of wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze toestemming wordt gegeven door de behandelovereenkomst te tekenen.

 

Verstrekking aan derden

Haptotherapie Ruth Heinen deelt je gegevens uitsluitend aan derden indien je daar schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Dit kan zijn om andere zorgverleners te informeren, voor collegiaal overleg, bij een verwijzing naar een andere behandelaar, of wanneer je tijdens mijn afwezigheid gebruik wenst te maken van waarneming van een collega.

 

Rechten omtrent je gegevens

Als client heb je het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haptotherapie Ruth Heinen. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@haptotherapieruthheinen.nl. Uiterlijk binnen vier weken na het indienen van je verzoek, krijg je een reactie.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct met mij contact op te nemen. Ik hoop hier samen uit te komen, Mocht dat niet het geval zijn dan kun je een klacht indienen bij mijn Beroepsvereniging de NFG. Voor meer informatie hierover kun je informatie vinden op mijn website bij klachtenprocedure.

 

Vragen

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring, neem dan contact met mij op.